Jak to działa

10.07.2013 15.03

EcoGenerator to elektrociepłownia, w której paliwem, zamiast tradycyjnego w Polsce węgla kamiennego, będą odpady zmieszane (a więc te, które nie nadają się do recyklingu).

 

Całość procesów związanych z rozładowaniem odpadów do bunkra, ich termicznym przekształceniem, oczyszczaniem spalin, a także przetwarzaniem energii odzyskanej ze spalania odpadów odbywać się będzie w budynku procesowym o długości 196, szerokości 70 i wysokości 30 metrów.

EcoGenerator będzie wyposażony w dwie niezależne linie spalania odpadów komunalnych, każda o wydajności 10 ton na godzinę (dwa leje zasypowe, dwa ruszty, dwa kotły, dwie linie oczyszczania spalin, jedną oczyszczalnię ścieków technologicznych, jedną turbinę, itd.).

 

 

1. Rozładunek w bunkrze. Wypełnione odpadami ciężarówki będą wjeżdżać do hali rozładunkowej z pięcioma stanowiskami wyładowczymi.  Tu odpady będą zrzucane do żelbetonowego bunkra o pojemności 9 tys. m3 (3 tys. ton).

W bunkrze operator suwnicy za pomocą chwytaka łupinowego o udźwigu ok. 2 ton będzie mieszał odpady (w celu uśrednienia składu) i podawał do dwóch lejów zasypowych palenisk rusztowych. System podciśnienia  w hali rozładunkowej i w bunkrze uniemożliwi emisję nieprzyjemnych zapachów na zewnątrz. 

Wszystkie samochody z odpadami będą ważone dwukrotnie (przy wjeździe i wyjeździe), celem dokładnego określenia ilości wwożonych odpadów.

 

                 

                Bunkier na odpady – przekrój

 

2. Obróbka termiczna na ruszcie. 

Każda z dwóch linii spalania odpadów będzie wyposażona w mechaniczny ruszt schodkowy posuwisto-zwrotny chłodzony powietrzem.

W obu liniach proces spalania odpadów będzie miał identyczny przebieg. Z leja zasypowego odpady będą się zsuwać na stół podawczy, następnie za pomocą popychaczy będą podawane na ruchomy ruszt, gdzie zostaną poddane obróbce termicznej.

Ruszt z napędem hydraulicznym będzie przystosowany do spalania odpadów o wartości opałowej w przedziale od 8 do 13 MJ/kg, średnio - 10,5 MJ/kg. Zasysane z hali wyładunkowej i bunkra odpadów powietrze będzie wprowadzane pod ruszt jako powietrze pierwotne. Ponad ruszt do komory dopalania będzie doprowadzone powietrze wtórne pobierane z hali kotłów.

Komora spalania wyposażona będzie w zasilane olejem opałowym palniki wspomagające (po dwa dla każdej linii). Oprócz funkcji rozruchowej kotła palniki te pozwolą utrzymać temperaturę spalin na poziomie 850 °C przez co najmniej dwie sekundy w sytuacji niższej od założonej kaloryczności odpadów.

Temperatura i czas  przebywania spalin w komorze są w tym przypadku istotnym elementem tzw. pierwotnych metod ograniczenia emisji dioksyn i furanów, które ulegają rozkładowi w temperaturach wyższych niż 700 °C. Parametry spalin, m.in.: stężenie O2, temperatura i ciśnienie - będą stale monitorowane.

 

Schemat działania EcoGeneratora

 

3. Zamiana ciepła uzyskanego ze spalania odpadów w parę, a pary w energię cieplną i elektryczną. Gorące spaliny w temperaturze powyżej 850°C z komory spalania przepływają do zintegrowanego z rusztem kotła odzyskowego wytwarzającego parę przegrzaną. W kotle odbierane jest ciepło ze spalin celem wytworzenia przegrzanej pary wodnej o temperaturze 400°C i ciśnieniu 4 MPa.

Ilość wytwarzanej pary z dwóch linii technologicznych wynosi ok. 68 ton/godz. Para przegrzana wygenerowana w kotłach odzyskowych trafiać będzie do turbiny parowej sprzężonej z generatorem energii elektrycznej. Para z upustów turbiny wykorzystywana będzie do produkcji energii cieplnej dla Szczecińskiej Energetyki Cieplnej (SEC). Odbiorcą energii elektrycznej będzie Enea.

 

4. Inslatacja oczyszczania spalin. Schłodzone spaliny opuszczające kocioł w temperaturze 180-200°C kierowane będą do instalacji oczyszczania spalin, gdzie przejdą przez szereg zespołów procesowych, w których zostaną pozbawione szkodliwych substancji gazowych i pyłów w stopniu gwarantującym całkowite bezpieczeństwo dla środowiska naturalnego oraz ludzi.

Główne części segmentu oczyszczania spalin:

  • Redukcja emisji tlenków azotu metodą selektywnej niekatalitycznej redukcji SNCR wykorzystująca jako środek redukcyjny 25% roztwór wody amoniakalnej. Reduktor ten będzie rozpylany w komorze spalania.
  • Elektrofiltr - do separacji pyłów.
  • Absorbcja wodna kwaśnych związków takich jak HCl i HF
  • Absorbcja dwutlenku siarki w roztworze wodorotlenku sodu. 
  • Adsorpcja na węglu aktywnym substancji organicznych, dioksyn, furanów, metali ciężkich i rtęci.

 

Elektrofiltr do wytrącania pyłów ze spalin

 

W rezultacie spaliny z EcoGeneratora będą z nadwyżką spełniać limity emisji substancji szkodliwych zawarte w Rozporządzeniu Ministerstwa Środowiska z 22 kwietnia 2011 r. oraz  w unijnej dyrektywie 2000/76/WE.

System pomiaru emisji spalin będzie przystosowany do  przesyłania danych o wielkości emisji do organów nadzorujących.

 

5.  Żużel i popiół. Tzw. frakcje niepalne, czyli żużel oraz popiół z rusztu zostaną skierowane do systemu mokrego odżużlania. Schłodzony żużel transportowany będzie taśmociągiem do pomieszczenia wstępnego przetwarzania (usuwania metali, przesiewania) a następnie na miejsce sezonowania pod wiatą. Żużel może być wykorzystany do produkcji kruszyw stosowanych przy budowie dróg.

 

6.  Pozostałości procesowe.Popioły lotne z poszczególnych sekcji kotła, pyły z elektrofiltra oraz szlamy i osady z układu oczyszczania ścieków podlegać będą procesowi stabilizacji i zestalania przy wykorzystaniu reagentów i środków wiążących (m.in. cementu). Przekształcony chemicznie i zestalony stabilizat w formie bloczków będzie wywożony na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne.

 

7.  Oczyszczanie ścieków. EcoGenerator zostanie wyposażony w oczyszczalnię ścieków technologicznych, które będą powstawać w procesie oczyszczania spalin. Oczyszczone ścieki  będą odprowadzane do Duńczycy. Odwodnione osady wytrąconych zanieczyszczeń ze ścieków zostaną zagospodarowane w instalacji stabilizacji i zestalania odpadów z innymi pozostałościami stałymi.

 

 

Podstawowe wielkości bilansowe dwóch linii spalania odpadów   Ecogeneratora              

WEJŚCIE   

WYJŚCIE

Ilość spalanych odpadów:   20 ton/h

Energia elektryczna:             11 MWh 1)

 

Energia cieplna:                     32,0 MWh 1)

 

Żużel, popiół, pyły, osady:     ok. 6,0  ton/h

 

Stabilizat:                               ok. 2,0 ton/h

 

Oczyszczone ścieki:              ok. 13,0 m3/h

 

  1. Podane wielkości produkcji energii elektrycznej i cieplnej dotyczą procesu kogeneracji tj; jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej.  

 

 

 

Ta strona używa plików cookies (ciasteczek), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zamknij.