FAQ

10.07.2013 16.46

Masz pytanie dotyczące EcoGeneratora? Tutaj znajdziesz 20 pytań i odpowiedzi. Sprawdź.

1. Co to jest spalarnia odpadów komunalnych? EcoGenerator Czytaj dalej

2. Dlaczego Szczecin zbudował spalarnię odpadów komunalnych? kursor Czytaj dalej

3. Dlaczego szczecińską spalarnię nazwaliśmy EcoGenerator? kursor Czytaj dalej

4. Jaki jest koszt budowy EcoGeneratora?  EcoGenerator Czytaj dalej

5. Jakie miejsce w unijnej hierarchii postępowania z odpadami zajmują spalarnie odpadów komunalnych? EcoGenerator Czytaj dalej

6. Jaki wpływ na środowisko ma spalarnia odpadów komunalnych? EcoGenerator Czytaj dalej

7. Jakie są normy emisji spalin dla tego typu zakładów? EcoGenerator Czytaj dalej

8. W jakiej odległości od EcoGeneratora są najbliższe domy mieszkalne? EcoGenerator Czytaj dalej

9. Jakie kryteria zdecydowały o lokalizacji EcoGeneratora? EcoGenerator Czytaj dalej

10. Jakie są technologie spalania odpadów komunalnych? EcoGenerator Czytaj dalej

11. Jak jest schemat działania EcoGeneratora? EcoGenerator Czytaj dalej

12. Z ilu obiektów składa się inwestycja? EcoGenerator Czytaj dalej

13. Co jest produktem termicznego przekształcenia odpadów? EcoGenerator Czytaj dalej

14. Ile odpadów jest termicznie przekształcanych? EcoGenerator Czytaj dalej

15. Dlaczego w unijnej hierarchii postępowania z odpadami spalarnie są wyżej niż składowiska  EcoGenerator Czytaj dalej

16. Czy spalarnia może zastąpić wysypisko i recykling? EcoGenerator Czytaj dalej

17. Ile spalarń odpadów komunalnych działa Polsce? EcoGenerator Czytaj dalej

18. Ile spalarń odpadów komunalnych jest w Europie? EcoGenerator Czytaj dalej

19. Jakie są europejskie normy emisji spalin? EcoGenerator Czytaj dalej

20. Jakie znaczenie ma EcoGenerator dla regionu? EcoGenerator Czytaj dalej

 

 

 

1. Co to jest spalarnia odpadów komunalnych?

Spalarnia odpadów komunalnych to zakład przemysłowy zajmujący się termicznym przekształcaniem odpadów nie nadających się do recyklingu, czyli odpadów zmieszanych, posortowniczych. Efektem tego przekształcenia jest energia (cieplna i elektryczna). 


EcoGenerator wróć do spisu treści

 

2. Dlaczego Szczecin zbudował spalarnię odpadów komunalnych?

Celem budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego jest dostosowanie systemu gospodarki odpadami na terenie objętym przedsięwzięciem do wymogów formalno-prawnych, technicznych i ekologicznych zarówno krajowych, jak i europejskich.

Budowa EcoGeneratora wpisuje się w cele Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, spełnia wytyczne Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami i Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Szczecina.

Szczecińska spalarnia przyjmuje rocznie 150 tys. ton odpadów komunalnych. Zakład jest ważnym źródłem energii. W zależności od potrzeb produkuje energię elektryczną.

Instalacja pozwala gminie Szczecin zredukować do zera składowanie odpadów, co jest równoznaczne z wypełnieniem standardów zalecanych przez Radę Europy oraz wymogi dyrektyw 2008/98/WE i 1999/31/WE. 

Polski system gospodarki odpadami opiera się na wskazanych w Ustawie o odpadach regionach gospodarki odpadami. Województwo zachodniopomorskie jest podzielone na dwa regiony: wschodni i zachodni. Uchwalona przez Sejmik Zachodniopomorski w grudniu 2016 roku aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami nadaje EcoGeneratorowi status ponadregionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Oznacza to, że EcoGenerator może przyjmować odpady zmieszane z całego województwa.

 

EcoGenerator wróć do spisu treści

 

3. Dlaczego szczecińską spalarnię nazwaliśmy EcoGenerator?

Eco, dlatego, że ogranicza niebezpieczne dla natury składowiska odpadów.
Generator, bo tak nazywa się część parowej turbiny, dzięki której z odpadów produkuje energię.
Jest to zakład nowej generacji nie tylko w znaczeniu technologicznym, ale także pokoleniowym.
Unijne regulacje prawne dotyczące gospodarki odpadami są podporządkowane idei zrównoważonego rozwoju. Polega ona na założeniu, że rozwój społeczeństwa nie może się odbywać kosztem środowiska naturalnego i warunków życia następnych pokoleń. W tym wypadku chodzi o to, by zostawić naszym dzieciom świat wolny od odpadów.
EcoGenerator jest nie tylko nowoczesnym zakładem przemysłowym na miarę Floating Garden_2050, ale także ośrodkiem edukacji ekologicznej.EcoGenerator wróć do spisu treści

 

4. Jaki jest koszt budowy EcoGeneratora? 

Za budowę spalarni odpowiada miejska spółka Zakład Unieszkodliwiana Odpadów. Koszt całego projektu to 711 mln zł. Główne źródła finansowania: 279 mln zł to dotacja z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. 327 mln zł - obligacje Banku Pekao SA,  60 mln zł – środki własne ZUO.


EcoGenerator wróć do spisu treści

 

5. Jakie miejsce w unijnej hierarchii postępowania z odpadami zajmują spalarnie odpadów komunalnych?

Hierarchię postępowania z odpadami wyznacza Ramowa Dyrektywa 2008/98/WE. Jej kluczowym celem jest przerwanie powiązania pomiędzy wzrostem gospodarczym a wytwarzaniem odpadów. Długofalowym celem UE jest całkowite wyeliminowanie odpadów.

Najbardziej pożądanym postępowaniem w stosunku do odpadów jest zapobieganie ich powstawaniu. Mniej odpadów to mniejsze koszty transportu, zbierania i utylizacji.

Co to znaczy w praktyce? Np. używając toreb wielokrotnego użytku albo kupując napoje w szklanych butelkach zwrotnych redukujesz ilość odpadów plastikowych. Zamiast wyrzucać niepotrzebne ubrania, meble czy inne przedmioty, możesz je przekazać znajomym bądź organizacjom charytatywnym.

Kolejne miejsce w hierarchii postępowania z odpadami zajmują segregacja i recykling.

Recykling pozwala na oszczędzenie zasobów naturalnych. Z odzyskanych surowców produkuje się m.in. koszulki, dywany, ubrania z polaru, artykuły papiernicze, higieniczne, puszki, butelki.

W wysoko rozwiniętych krajach europejskich, gdzie od lat śmieci nie są wyrzucane, a zagospodarowywane – średnio 30-40 proc.  odpadów komunalnych nie nadaje się do recyklingu.  Najlepszym rozwiązaniem – z punktu widzenia ekologii i ekonomii - jest ich przekształcenie w energię.

W Europie działa blisko 500 spalarń odpadów komunalnych. 

Ostatnim najmniej pożądanym sposobem postępowania z odpadami jest składowanie.

W naszym kraju jeszcze do niedawna na składowiska wyrzucaliśmy 90 proc. odpadów. Polska zobowiązała się do ograniczenia składowania odpadów biodegradowalnych o 65 proc. (rok 1995 v. 2020). W Niemczech, Holandii, Szwecji czy Belgii  już teraz na wysypiska trafia zaledwie 1 proc. odpadów komunalnych.

Redukcja wysypisk wpisuje się w ideę zrównoważonego rozwoju, opisaną po raz pierwszy w raporcie Światowej Komisję Środowiska i Rozwoju ONZ z 1987 roku. Zrównoważony rozwój to proces mający na celu zaspokojenie aspiracji rozwojowych obecnego pokolenia, w sposób umożliwiający realizację tych samych dążeń następnym pokoleniom. W przypadku odpadów oznacza ochronę środowiska naturalnego poprzez zagospodarowywanie śmieci, a nie wyrzucanie ich wysypiska.

Zamiana bezużytecznych odpadów w energię – w bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska sposób – to jedna z metod osiągnięcia tego celu. 


EcoGenerator wróć do spisu treści

 

6. Jaki wpływ na środowisko ma spalarnia odpadów komunalnych?

Zakłady termicznego unieszkodliwiana odpadów na etapie projektowania oraz w trakcie eksploatacji poddane są bardzo rygorystycznym przepisom i normom. Na etapie projektowania inwestycje muszą uzyskać szereg niezbędnych decyzji środowiskowych, w tym oceny oddziaływania na środowisko, które decydują o uzyskaniu pozytywnej decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Bez tego rozpoczęcie inwestycji nie byłoby możliwe. Nie ma opracowań, które wskazywałyby na szkodliwy wpływ spalarni śmieci na zdrowie okolicznych mieszkańców. Badania i analizy próbek spalin i gleby nie wskazują na szkodliwe działanie spalarni. 

Wszystkie emitowane substancje zanieczyszczające nie mogą przekroczyć standardów emisyjnych narzuconych przez Dyrektywę 2000/76/WE z dnia 4 grudnia 2000 r. (Dz. Urz. WE L 332 z 28.12.2000, str. 91) w sprawie spalania odpadów, jak i kompatybilne z tą dyrektywą prawo polskie - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 260, poz. 2181) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z dnia 31 lipca 2006r.).

EcoGenerator wróć
do spisu treści
 

7. Jakie są normy emisji spalin dla tego typu zakładów?

Dzięki odpowiedniej technologii spalania, stosowaniu szeregu zabezpieczeń i filtrów, spalarnie są całkowicie bezpieczne dla środowiska i ludzi. Gazy wytwarzane w procesie spalania przechodzą przez komorę dopalającą. Ich pozostałości trafiają do specjalnych filtrów ceramicznych, gdzie wyłapywane są kolejne frakcje trujące. Ostatnim etapem są  filtry materiałowe. Ostatecznie do atmosfery przez komin przedostają się praktycznie tylko azot, tlen, dwutlenek węgla oraz para wodna, czyli naturalne składniki powietrza. Pozostałości zanieczyszczeń stanowią objętościowo bardzo mały ułamek procenta spalin. Pod tym względem komin EcoGeneratora będzie znacznie czystrzy niż kominy elektrociepłowni na węgiel kamienny czy brunatny.

EcoGenerator z dużym zapasem spełnia polskie i unijne normy emisji spalin.EcoGenerator wróć
do spisu treści


8. W jakiej odległości od EcoGeneratora są najbliższe domy mieszkalne?

Najbliższe zabudowania mieszkalne znajdują się: przy ul. Kapitańskiej – 1400 m (na kierunku płn.- zach.), przy ul. Gdańskiej – 1500 m (na kierunku płd.). Spalarnia odpadów nie jest uciążliwa dla mieszkańców. Nie docierają do nich żadne odgłosy pracy zakładu. Budynek bunkra, do którego odpady są zrzucane z ciężarówek,  jest obiektem zamkniętym, odizolowanym od otoczenia, a zastosowanie systemu podciśnienia wewnętrznego przeciwdziała  emisji nieprzyjemnych zapachów. 

EcoGenerator wróć
do spisu treści
 

9. Jakie kryteria zdecydowały o lokalizacji EcoGeneratora?

Spalarnie lokowane są zarówno na obrzeżach wielkich miast, jak również w ich centrum (np. Wiedeń, Tokio). Decyzja lokalizacji inwestycji jest rozpatrywana wg kryteriów: techniczno-prawnych (oceniających zgodność lokalizacji z podstawowymi dokumentami planistycznymi) ekologicznych (oceniających wpływ projektowanej lokalizacji na środowisko naturalne), ekonomicznych (oceniających nakłady inwestycyjne i koszty eksploatacji inwestycji), społeczno-politycznych (oceniających przychylność lokalnej społeczności do planowanej inwestycji). Ważnym aspektem usytuowania spalarni jest możliwość wykorzystania energii powstającej podczas procesu termicznego unieszkodliwiania odpadów. Należy tak ją ulokować, by były najmniejsze straty np. ciepła, stąd często lokalizacja przy zakładach cieplnych, które najczęściej  mieszczą się w mieście.

Wybór potencjalnych miejsc lokalizacji ZTUO w Szczecinie przeprowadzono w oparciu o opinię Biura Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie z dnia 08.11.2007r. (L. dz. BPPM-VIII/BK/3320/2007) oraz z dnia 10.03.2008r. (L.dz. BPPMVIII/ BK/719/2008), opracowania firmy „Grontmij Polska” Sp. z o. o, z grudnia 2007 p.t. „Założenia techniczno-ekonomiczne realizacji Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów (ZTUO) dla Miasta Szczecina” a także na podstawie wskazań Planu Gospodarki Odpadami oraz przeprowadzonego rozpoznania własnego autorów oceny z firmy „Grontmij Polska”.

Wybór lokalizacji przebiegał w kilku etapach:

 1. Określono wstępnie 12 lokalizacji, które potencjalnie mogłyby zostać wykorzystane do realizacji projektu budowy ZTUO.
 2. W wyniku wstępnej analizy wykluczono część lokalizacji i do dalszego etapu skupiono się na 6 lokalizacjach.
 3. W kolejnym etapie przeprowadzono analizę możliwości realizacji projektu poza granicami miasta Szczecin. Jej wyniki zostały przedstawione w niniejszym studium.
 4. W wyniku przeprowadzonej analizy wybrano trzy najlepsze lokalizacje do dalszych prac.
 5. W związku ze zmianami w stanie prawnym działek a także w wyniku innych zaistniałych faktów dokonano kolejnej weryfikacji analizy wyboru lokalizacji weryfikując dotychczasowe ustalenia.

Wynikiem ostatecznej analizy było wskazanie aktualnej lokalizacji jako najkorzystniejszej dla realizacji projektu. EcoGenerator powstanie na Ostrowie Grabowskim. Decyzja o lokalizacji zakładu została poprzedzona konsultacjami społecznymi.EcoGenerator wróć do spisu treści


10. Jakie są technologie spalania odpadów komunalnych?

Najpopularniejszą, najlepiej poznaną i najbardziej opłacalną metodą termicznego unieszkodliwiana odpadów jest technologia oparta na piecach z rusztem. Mechanicznym
z przepustowością powyżej 100 000 ton rocznie i wartości opałowej odpadów od 7000 do 13 000 kJ/kg. Wg tej technologii działa ponad 350 spalarni w Europie. Innymi mniej popularnymi metodami, ze względu na wysokie koszty oraz brak dojrzałości technicznej są odmiany procesu pirolizy – czyli termicznego rozkładu substancji organicznej bez udziału tlenu, lub instalacje plazmowe. Te ostatnie są stosowane do unieszkodliwiania wysoce toksycznych substancji (przeterminowane środki chemiczne czy substancje bojowe).  


EcoGenerator wróć
do spisu treści

 

11. Jaki jest schemat działania EcoGeneratora?

EcoGenerator jest wyposażony w ruszt zintegrowany z kotłem odzysknicowym, wyposażonym w wydajną instalację do oczyszczania spalin oraz turbozespół z niezbędną infrastrukturą.
Do najistotniejszych cech wskazanego rozwiązania należą:

- ruszt, którego konstrukcja sprawdziła się w zakładach termicznego przekształcania odpadów komunalnych na całym świecie;

- kocioł odzysknicowy;

- optymalny odzysk energii zawartej w odpadach poprzez współpracę z turbiną parową upustowo-kondensacyjną o parametrach pary 400°C i 40 bar, pozwalającą na skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej;

- oczyszczanie spalin z efektywnym systemem typu selektywnej katalitycznej redukcji SCR, w celu redukcji tlenków azotu, spełniającym najbardziej rygorystyczne wymagania emisyjne oraz mokrym systemem odsiarczania wspomaganym elektrofiltrem połączonym z metodą strumieniowo-pyłową w celu redukcji kwaśnych zanieczyszczeń, pyłów, metali ciężkich oraz dioksyn i furanów.

EcoGenerator wróć
do spisu treści

 

12. Z ilu obiektów składa się instalacja?

Zespół budynków tworzy jednolity architektonicznie kompleks przemysłowy w skład którego wchodzą: główny budynek technologiczny w postaci hali o powierzchni ok. 8 280m2, budynek administracyjno-socjalny o powierzchni ok. 600m2,  obiekty i budowle peryferyjne, takie jak: wagi wjazdowa i wyjazdowa, budynek wagowego, magazyn żużli ok. 2 160m2 oraz niezbędne elementy uzbrojenia terenu (wodociągi, kanalizacje, inne). Obiekty są powiązane układem drogowym umożliwiającym komunikację wewnątrzzakładową. 


EcoGenerator wróć do spisu treści


13. Co jest efektem termicznego przekształcenia odpadów?

Energia elektryczna, cieplna oraz odpady poprocesowe: żużel, pyły, popioły, placek filtracyjny, ścieki.

Żużel jest poddawany waloryzacji (z odzyskiem metali), po której może być wykorzystywany jako kruszywo do budowy dróg.

Pozostałe odpady poprocesowy są odbierany przez wyspecjalizowane firmy, które zajmują się ich przetwarzaniem w granulat cementowy, wykorzystywany w budownictwie drogowym, przy rekultywacji terenów zdegradowanych albo do wypełniania nieczynnych kopalń.

EcoGenerator wróć
do spisu treści

 

14. Jaka jest wydajność EcoGeneratora?

Wydajność instalacji do termicznego przekształcania odpadów wynosi 150 000 Mg/rok.

EcoGenerator wróć
do spisu treści


 


15. Dlaczego w unijnej hierarchii postępowania z odpadami spalarnie są wyżej niż składowiska?

Spalarnia w odróżnieniu od składowiska unieszkodliwia odpady,  jest uzupełnieniem recyklingu i kompostowania. Nie powoduje wydzielania się fetoru oraz zatruwania wód gruntowych, jak w przypadku składowisk. Nie generuje toksycznych spalin, a powstające w wyniku spalania produkty uboczne poddają się neutralizacji i ponownemu wykorzystaniu. Poza tym proces spalania pozwala na produkcję energii cieplnej i elektrycznej. Energię z odpadów można wykorzystać np. do zasilania w prąd okolicznych mieszkań.

EcoGenerator wróć
do spisu treści


16. Czy spalarnia może zastąpić wysypisko i recykling?

Spalarnia nie jest alternatywą dla recyklingu. Segregowanie i odzysk odpadów są najkorzystniejszą metodą dla środowiska i dla ludzi. Ale nie wszystkie śmieci i odpady poddają się tej metodzie. Dlatego spalarnie odpadów są doskonałym uzupełnieniem recyklingu. Znacznie lepszym i bardziej ekologicznym od składowisk, które nie tylko nie rozwiązują problemu odpadów, ale generują poważne zagrożenia dla środowiska i ludzi. Dlatego spalarnie mogą i powinny zastępować wysypiska śmieci.

EcoGenerator wróć
do spisu treści


17. Ile spalarń działa Polsce?

W Polsce działa obecnie osiem spalarń odpadów: w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Bydgoszczy, Szczecinie, Białymstoku, Koninie i Rzeszowie.


EcoGenerator wróć do spisu treści


18. Ile spalarni funkcjonuje w Europie?

W Europie funkcjonuje blisko 500 spalarni, najwięcej zakładów funkcjonuje we Francji (129) oraz w Niemczech (72). W Szwecji instalacje działają nawet na obszarze Parków Narodowych, w Wiedniu zaś w centrum miasta, stanowiąc jedną z ważniejszych atrakcji turystycznych.

EcoGenerator wróć
do spisu treści


19. Jakie są europejskie normy emisji spalin?

Unia Europejska nakazuje utrzymywanie dla spalani następujących norm: pył ogółem i substancje organiczne w formie gazu i pary, wyrażone jako węgiel organiczny ogółem 10 mg/m3, chlorowodór (HCl) 10 mg/m3, fluorek wodoru (HF) 1 mg/m3, ditlenek siarki (SO2) 50 mg/m3, tlenek azotu (NO) i ditlenek azotu (NO2) wyrażone jako ditlenek azotu dla istniejących spalarni o zdolności przerobowej ponad 6 ton na godzinę lub nowych spalarni 200 mg/m3.

EcoGenerator wróć
do spisu treści

 

20. Jakie korzyści przynosi zakład gminie Szczecin i innym gminom korzystającym z jego usług?

EcoGenerator przyczynia sie do:

 • sprostania wymogom prawa polskiego i Unii Europejskiej w dziedzinie gospodarki odpadami;
 • ograniczenia składowisk odpadów;
 • poprawy bezpieczeństwa energetycznego
 • wzrost świadomości ekologicznej w społeczeństwie
 •  
 • EcoGenerator wróć do spisu treści

 

 

Ta strona używa plików cookies (ciasteczek), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zamknij.