EcoGenerator – podstawowe informacje

10.07.2013 14.51

 

 

EcoGenerator, czyli Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego znajduje się na Ostrowie Grabowskim w Szczecinie. Jest to jedna z najnowocześniejszych spalarń w Europie, przetwarzająca w energię 176 tys. ton odpadów rocznie.

 

Główne zadania EcoGeneratora to:

 • ochrona środowiska
 • poprawa jakości życia mieszkańców
 • rozwój systemu gospodarki odpadami.

 

Gmina Szczecin unieszkodliwiając odpady w EcoGeneratorze spełnia wymagania w zakresie ograniczenia składowania odpadów.

Zakład powstał zgodnie z wytycznymi:

 • Krajowego Planu Gospodarki Odpadami
 • Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
 • Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Szczecina.

 

Dane techniczne: 

 • Wydajność instalacji 176 tys. Mg/rok,
 • Liczba linii termicznego przekształcania odpadów: 2,
 • Wydajność jednej linii termicznego przekształcania odpadów 11 Mg/h,
 • Średnia wartość opałowa odpadów to ok. 9,5 MJ/kg,
 • Moc turbiny w kogeneracji: 10 MWe i 30 MWt.

 

                                                                                                                                 

Paliwo dla EcoGeneratora

W Polsce selektywna zbiórka obejmuje odpady:

 • surowcowe (tworzywa sztuczne, makulatura, szkło białe, szkło kolorowe),
 • zielone (odpady pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych oraz od mieszkańców),
 • wielkogabarytowe,
 • budowlane,
 • niebezpieczne.

                                              

EcoGenerator odzyskuje energię  z odpadów:

 • komunalnych niesegregowanych (tzw. zmieszanych, nie nadających się do recyklingu) o kodzie 20 03 01
 • posortowniczych (zmieszanych substancji i przedmiotów z mechanicznej obróbki odpadów) o kodzie 19 12 12
 • palnych (paliw alternatywnych, np. RDF) o kodzie 19 12 10.

 

Bezpieczeństwo ekologiczne

Budowane w Polsce, wspófinansowane przez UE zakłady termicznego unieszkodliwiania odpadów zostały zaprojektowane zgodnie z zasadą BAT (Best Available Techniques – Najlepsze Dostępne Techniki), co oznacza, że wykorzystana w nich technologia spełnia najwyższe standardy ochrony środowiska w zakresie emisji spalin, a jej właściwe działanie jest potwierdzone wieloletnim doświadczeniem.

W EcoGeneratorze został zastosowany system oczyszczania spalin metodą mokrą. Spaliny, zanim opuszczą zakład, przechodzą  przez szereg zespołów procesowych, w których pozbawiane są szkodliwych substancji gazowych i pyłów w stopniu gwarantującym całkowite bezpieczeństwo środowisku naturalnemu i ludziom.  Główne elementy systemu oczyszczania spalin to reduktor tlenków azotu, elektrofiltr służący separacji pyłów i popiołów, absorber związków fluoru i chloru oraz absorber dwutlenku siarki.  Ostatnim etapem oczyszczania spalin jest adsorpcja na węglu aktywnym substancji organicznych, dioksyn, furanów, metali ciężkich i rtęci.

 

Parametry emisyjne spalin

 

 

Instalacja oczyszczania ścieków technologicznych z procesu oczyszczania spalin jest instalacją dwustopniową z frakcjonowanym wytrącaniem osadów, przewidzianą do chemicznego oczyszczania ścieków z absorbera A1 i absorbera A2, obejmującą układy magazynowania osadów, odwadniania oraz magazynowania i dozowania chemikaliów.

 

Parametry emisyjne ścieków technologicznych

 

 

 

Lokalizacja zakładu

EcoGenerator znajduje się na Ostrowie Grabowskim, dawnej wyspie rzecznej w sercu miasta. Ten  największy w porcie szczecińskim teren pod inwestycje (175 hektarów) w przeszłości wykorzystywany był jako pole refulacyjne.  Obecnie jest tam m.in. oczyszczalnia ścieków Spółki Wodnej „Międzyodrze”, która obsługuje port oraz zurbanizowane rejony Międzyodrza .

EcoGenerator stoi obok oczyszczalni na działce o pow. 12 hektarów. Ostrów Grabowski (przed wojną Grabower Werder) otoczony jest wodami  DuńczycyPrzekopu Mieleńskiego oraz Kanału Dębickiego. Stanowi centralny i największy pod względem powierzchni fragment dawnej wyspy Fette OrtWspółcześnie Ostrów Grabowski został połączony szeroką groblą na zasypanym fragmencie Duńczycy z północną częścią ŁasztowniW ramach unijnego Sektorowego Programu Operacyjnego Transport (SPOT) na Ostrowie Grabowskim została przygotowana infrastruktura pod budowę Zachodniopomorskiego Centrum Logistycznego (30 hektarów) oraz terminal kontenerowy (15 hektarów). Planowane jest także utworzenie bazy promowej oraz terminalu dla drobnicy.

 

 

Właściciel zakładu

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów sp. z o.o.

Jednoosobową Spółkę Gminy Miasto Szczecin „Zakład Unieszkodliwiania Odpadów” powołała do życia Rada Miasta Szczecin 28 grudnia 2010 roku uchwałą nr III/24/10. Firma rozpoczęła działalność w marcu 2011 roku.

Prezesem ZUO jest Tomasz Lachowicz. Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, od lat związany z gospodarką komunalną i samorządową.

 

 

Generalny wykonawca inwestycji

W latach 2012-2016 Mostostal Warszawa, od 2016 do zakończenia budowy TM.E S.p.A. Termomeccanica Ecologia.

 

 

Podwykonawcy

Rafako S.A. – dostawa, montaż technologii, urządzeń i instalacji termicznego przekształcania odpadów (m.in. kotła, instalacji oczyszczania spalin i ścieków). Rafako S.A. jest największym europejskim producentem kotłów dla energetyki zawodowej i przemysłowej, urządzeń ochrony środowiska oraz dostawcą kompletnych bloków energetycznych.

Za dostawę i montaż rusztu odpowiada podwykonawca Rafako – firma Mitsubishi Hitachi Power Europe Service GmbH, która należy do grupy najważniejszych na świecie dostawców technologii i rusztów do spalania odpadów.

Agma TP – roboty budowlane (pierwotnie Doraco).

 

Generalny projektant

Polteron Firma Inżynieryjna sp. z o.o., Kraków.

 

Koszt inwestycji

711 mln zł. Projekt oprócz przetargu na budowę spalani obejmował przetargi na inżyniera kontraktu, wsparcie techniczne, wsparcie promocyjne i program edukacyjny.

 

Główne źródła finansowania

279,2 mln zł – dotacja z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) ma na celu poprawę atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

Więcej: www.pois.gov.pl

327 mln zł – obligacje Banku Pekao SA.

60 mln zł – środki własne ZUO.

 

Termin uruchomienia

Grudzień 2017 roku.

 

 

 

Ta strona używa plików cookies (ciasteczek), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zamknij.